Lao Jun Shan Mao Jian, 2005

€15,50 / 50g
2 s 75°C 4 g