Tea tree care program (autumn white tea)

€340,00
1 tree, 300g of autumn harvest white tea 1 time a year - € 340/year