Teacaddy # 36141, yixing clay

€53,50
Allows you to place for storage and aging:
Jin Jun Mei: 500 g
Da Hong Pao Jinping: 300 g
 
Diameter: 161 mm
Height: 167 mm
Weight: 1.3 kg