Teacaddy # 26031, yixing clay

€40,00

Allows you to place for storage and aging:
 

Jin Jun Mei: 300 g
Da Hong Pao Jinping: 300 g

Diameter: 141 mm.
Height: 115 mm.
Weight: 888 g