Teapot # 25490, yixing clay, firing, firing, 255 ml.

€108,00