Teapot # 25500, yixing clay, firing, firing, 235 ml.

€108,00
Tax included.