Teapot (moychay.ru) # 22715, jianshui ceramics, 210 ml.

€234,67